Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie oraz o wynikach naboru.

Nabór na stanowisko INSTRUKTORA D/S KULTURALNO - OŚWIATOWYCH

1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe lub średnie (dobrze widziane o kierunku pedagogicznym, muzycznym, artystycznym, terapeutycznym),
- posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
- nieposzlakowana opinia,

- prawo jazdy kat. B

2. Wymagania dodatkowe:
- szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej,
- umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
- odpowiedzialność za powierzone zadania,
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,
- wysoka kultura osobista,
- miłe usposobienie,
- dyspozycyjność,
- znajomość obsługi komputera – Pakiet Office, Internet,
- komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość.

3. Warunki pracy:
Umowa o pracę od 01 listopada 2020 r.
Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin. Praca wymaga przemieszczania się w terenie.

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys - curriculum vitae,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności
i kwalifikacje,
- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne
przestępstwa skarbowe
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
rekrutacji następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin, tel. 607 039 792,

w terminie do dnia 15 października 2020 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTORA DS. KULTURALNO -OŚWIATOWYCH w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie”.

Oferty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.