Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Infprmacji Publicznej ŚDS w Żninie.

Data publikacji: 2019-10-31.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie BIP.
Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie BIP nie występują Filmy.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR


W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona BIP Środowiskowego Domu Sampomocy w Żninie spełnia wymagania w 95.26%.

Na stronie BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Klockowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 303-40-31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony BIP, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym siedzibę ma Środowiskowy Dom Samopomocy  usytuowany jest  w Żninie przy ul. Szpitalnej 32.

Do pomieszczeń użytkowanych przez ŚDS w Żninie dostęp prowadzi przez wejście główne i wejście na niskim parterze.

Wejście główne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (platforma pionowa) znajduje się obok schodów wejściowych do budynku, natomiast do wejścia na niskim parterze prowadzą schody i podjazd dla wózków; szerokość ciągów komunikacyjnych w budynku umożliwia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Drzwi główne do budynku otwierane są automatycznie, rozsuwane.

Drzwi wejściowe na niskim parterze posiadają długie pochwyty umożliwiające otwarcie z poziomu osoby na wózku inwalidzkim.

Przy platformie pionowej dla osób niepełnosprawnych w 2020 r. został zainstalowany dzwonek wzywający, za pomocą którego można wezwać pracownika placówki wsparcia.

W pomieszczeniach w których siedzibę ma Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie są toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich (2 na parterze wysokim i 2 na niskim) .

Szerokość ciągów komunikacyjnych dostosowana do poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Pomieszczenia ŚDS znajdują się na dwóch kondygnacjach budynku, a dostęp do tych pomieszczeń jest zapewniony z zewnątrz.

Drzwi minimum 90cm do wszystkich pomieszczeń. Do poruszania się wewnątrz budynku między poziomami niskiego i wysokiego parteru dostępny schodołaz dla wózków inwalidzkich.

Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie nie jest wyposażony w urządzenia służące wspomaganiu słyszenia.

 

https://bip.powiatzninski.pl/dokumenty/menu/101

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Aktualizacja deklaracji dostępności pdf 216.53 KB Andrzej Klockowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 31 marzec 2020 14:13 administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 30 wrzesień 2020 10:20 administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 13:30 administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 marzec 2021 13:56 administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 27 kwiecień 2022 19:06 Andrzej Klockowski