Gospodarka

Majątek

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się w Żninie przy ulicy Szpitalnej 32 w lokalu nr 2 stanowiącym własność Powiatu Żnińskiego.

Jednostka użytkuje pomieszczenia niżej wymienione o łącznej powierzchni 691,45 m2 na mocy Umowy Użyczenia nr 1/2017:

- biuro Kierownika,

- 2 pomieszczenia biurowe

- 6 pracowni terapeutycznych,

- pomieszczenie do treningu umiejętności życiowych,

- pokój wyciszeń,

- salkę narad

- szatnie personelu,

- 4 łazienki,

- archiwum,

- pomieszczenia gospodarcze,

- korytarze.

Majątek na dzień 31.12.2018 r :

Środki trwałe- 71 520,00zł

Pozostałe środki trwałe- 263 609,01 zł

Wartości niematerialne i prawne- 7 611,38 zł